ابتدا نيت كنيد...
سپس متن زیر را خوانده و بروی عکس زیر کلیک کنید.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی!
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم!
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار سازی.